:
2200
- . /- /. 80 . 2,88 , . . 5,12 1
. /- /. 20000 . 1
. /- /. 20 / . 7 1
100 /0,5 2-. - 1
- /. 0,5 / . . 5 10
. . - 50 / . 5 5
VH VARIANT M,
LD-210C
- . /- /. 4 /5 . 1, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru